คำขอสมัคร/ต่ออายุสมาชิกแบบสามัญ/ตลอดชีพ
เขียนที่ *
วันที่ *    เดือน  *  พ.ศ. *
 ในกรณีบุคคลธรรมดา (แบบรายปี / แบบตลอดชีพ)  
  ข้าพเจ้า คำนำหน้า * ชื่อ-นามสกุล * อายุ * ปี
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เลขที่ * ถนน * ตรอก/ซอย *
แขวง * เขต * จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ * โทรศัพท์ โทรสาร
มือถือ * Email : *
ชื่อสถานที่ทำงาน *
ตั้งอยู่เลขที่ * ถนน * ตรอก/ซอย *
แขวง * เขต * จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ * โทรศัพท์ โทรสาร
มือถือ * Email : * Website :
 ในกรณีนิติบุคคล  
  ข้าพเจ้า คำนำหน้า * ชื่อ *
โดยตัวแทน *
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ * ถนน * ตรอก/ซอย *
แขวง * เขต * จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ * โทรศัพท์ โทรสาร
มือถือ * Email : * Website :
ขอสมัครเป็นสามัญสมาชิกของสมาคมฯ ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า/เจ้าของสิทธิบัตร/เจ้าของลิขสิทธ/ิ์ตัวแทนใน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ และยินดี ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบการที่สมาคมฯ ใช้บังคับอยู่ หรือที่จะมีออกมาใช้บังคับในภายหน้าทุกประการ
อัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาฯ
 สมาชิกบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลตลอดชีพ 3,000 บาท
 สมาชิกบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลรายปี 300 บาท (บวกค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท เป็นเงิน 500 บาท)
 ค่าต่ออายุสมาชิกบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลรายปี 300 บาท
สิทธิประโยชน์
1. สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาฯสามารถเข้าร่วมกิจกรรม IP TALK ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้สิทธิได้เพียง 1 ที่นั่งเท่านั้น หากกรณีที่สมาชิกดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ สามารถให้ตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาในนามของท่านได้
2. สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาฯได้รับส่วนลดการเข้าร่วมสัมมนาใหญ่ และ/หรือสัมมนาวิชาการที่สมาคมทรัพย์สิน ทางปัญญาฯเป็นผู้จัดขึ้น
การสมัครสมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาฯ
หลังจากท่านได้สมัครสมาชิกสมาคมแล้ว สมาคมฯจะขอพิจารณาและรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ หากท่านมิได้การรับรองการ เป็นสมาชิกสมาคมฯ จากคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมฯจะติดต่อเพื่อขอคืนเงินค่าสมัครสมาชิกให้กับท่านในภายหลัง

ชำระโดยทางโอนเงินเข้าบัญชี หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม
สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนสาทร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-230632-5
เลขประจำ ตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000162285

ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่เหรัญญิกสมาคมฯ
คุณรตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล (เหรัญญิกและนายทะเบียนสมาคมฯ)
บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายสากล จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 02-679-6005 ต่อ 171 คุณมณี โทรสาร 02-679-6041

(ขอความกรุณาส่งหลักฐานการลงทะเบียนสัมมนาหรือใบสมัครสมาชิกฯพร้อมหลักฐานการชำระเงินที่ โทรสาร.02-679-6041
หรือส่งผ่านทาง Email: ratinuchk@mail.ilct.co.th