หน้าแรก ข่าว กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนพฤศจิการยน 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนพฤศจิการยน 2553 PDF พิมพ์

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP Talk ประจำเดือนพฤศจิการยน 2553 

        หัวข้อ "การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น" โดย คุณอมรินทร์ ม่วงมณี
เรียน  สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารวมสัมมา


         กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

        ดาวน์โหลด (Download)....    (หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม IP Talk)
        ดาวน์โหลด (Download)....    (แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม)

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558