หน้าแรก
ลิขสิทธ : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ บททั่วไป มาตรา ๑-๕ Administrator 6642
2 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 1 งานอันมีลิขสิทธิ์ มาตรา ๖-๗ Administrator 7511
3 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ มาตรา ๘-๑๔ Administrator 10537
4 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 3 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๕-๑๘ Administrator 11321
5 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 4 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๙-๒๖ Administrator 20281
6 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา ๒๗-๓๑ Administrator 39387
7 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา ๓๒-๔๓ Administrator 36994
8 หมวดที่ 2 สิทธิ์ของนักแสดง มาตรา ๔๔-๕๓ Administrator 12651
9 หมวดที่ 3 การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ มาตรา ๕๔-๕๕ Administrator 4395
10 หมวดที่ 4 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ มาตรา ๕๖-๖๐ Administrator 5810
11 หมวดที่ 5 ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ มาตรา ๖๑ Administrator 4455
12 หมวดที่ 6 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง มาตรา ๖๒-๖๖ Administrator 6551
13 หมวดที่ 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๖๗-๖๘ Administrator 4531
14 หมวดที่ 8 บทกำหนดโทษ มาตรา ๖๙-๗๗ Administrator 6761
15 บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๘ Administrator 1685
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558