หน้าแรก
ลิขสิทธ : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ บททั่วไป มาตรา ๑-๕ Administrator 7590
2 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 1 งานอันมีลิขสิทธิ์ มาตรา ๖-๗ Administrator 8815
3 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ มาตรา ๘-๑๔ Administrator 11963
4 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 3 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๕-๑๘ Administrator 12710
5 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 4 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๙-๒๖ Administrator 24567
6 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา ๒๗-๓๑ Administrator 48327
7 หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา ๓๒-๔๓ Administrator 48747
8 หมวดที่ 2 สิทธิ์ของนักแสดง มาตรา ๔๔-๕๓ Administrator 14681
9 หมวดที่ 3 การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ มาตรา ๕๔-๕๕ Administrator 4839
10 หมวดที่ 4 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ มาตรา ๕๖-๖๐ Administrator 6515
11 หมวดที่ 5 ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ มาตรา ๖๑ Administrator 4813
12 หมวดที่ 6 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง มาตรา ๖๒-๖๖ Administrator 7341
13 หมวดที่ 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๖๗-๖๘ Administrator 5813
14 หมวดที่ 8 บทกำหนดโทษ มาตรา ๖๙-๗๗ Administrator 8255
15 บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๘ Administrator 2289
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558